Organizacja

Ecole Nova Polska gwarantuje:

 • w przedszkolu i szkole zajęcia w małych grupach ukonstytuowanych wg poziomu ucznia
 • indywidualną pomoc
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • przygotowanie do egzaminów maturalnych w systemie francuskim
 • realizację materiału w klasach 1-3 szkoły podstawowej w korelacji z programem szkoły francuskiej
 • nauczanie historii już od drugiej klasy szkoły podstawowej (metody innowacyjne)
 • udział w imprezach artystycznych
 • klasy otwarte dla Rodziców
 • współpracę z Biblioteką Polską w Paryżu
 • lekcje polskiego dla dorosłych

Świadectwa wszystkich szkół polonijnych (społecznych, punktów konsultacyjnych i innych) są dokumentem dodatkowym do zaświadczeń placówek edukacyjnych kraju pobytu www.polska-szkola.pl

 

Co warto wiedzieć o szkole ENP? Nasza maksyma: Mam dwie ojczyzny i dwa języki ojczyste. Czym się różnimy od innych szkół polonijnych we Francji? Profil historyczny – nauka historii już od 8 roku życia w szerszym zakresie. Profil artystyczny – talenty dzieci mają odzwierciedlenie w spektaklach i koncertach szkolnych. Prowadzimy centrum artystyczne dla najmłodszych w Bibliotece Polskiej. Przedszkole Dla przedszkola opracowaliśmy program w blokach sześciotygodniowych. We wszystkich grupach wiekowych (3, 4 i 5 latków) na cotygodniowych czterogodzinnych spotkaniach dzieci uczą się piosenek, poznają baśnie, legendy, wiersze w kontekście tradycji. Wysoko wykwalifikowani pedagodzy oferują wszechstronne zabwy edukacyjne. Starannie dobrana literatura pomoże najmłodszym w szybkim opanowaniu, często, nowego języka i stanowi bardzo istotny krok w procesie kształtowania bilingwizmu. Szkoła: klasy młodsze, starsze i wprowadząjące. Zajęcia odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób. Dzieci mają możliwość przejścia na wyższy poziom w trakcie roku szkolnego. Indywidualizacja nauczania stanowi najistotniejszą metodę pracy nauczycieli ENP. Każdy uczeń powinien być zrozumiany, doceniony i motywowany do dodatkowego wysiłku. Zasady dobrego wychowania regulują wzajemne szkolne relacje. Zależy nam, aby i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele mieli poczucie, że szkoła jest naszym wspólnym dobrem. Dla dzieci rozpoczynających przygodę z językiem polskim, dzięki pomocy specjalistów metodyków UJ w Krakowie, opracowaliśmy system nauczania polegający na uzupełnianiu metod nauczania języka polskiego jako drugiego lub obcego z metodami nauczania języka polskiego jako ojczystego. Takie rozwiązanie nie powoduje blokady u uczniów wrażliwszych i efektywnie wpływa na zainteresowanie językiem. W metodyce nauczania dominują metody poszukujące, ukierunkowane na rozbudzenie zaineresowań i motywowanie do samodzielnej pracy. Dla uczniów biegle mówiących po polsku proponujemy lekcje w poszerzonym zakresie, zarówno z języka polskiego jak i historii Polski. Treści edukacyjne dobieramy zgodnie z wymogami egzaminów maturalnych w systemie francuskim. Ćwiczenia z tłumaczenia z języka polskiego na język francuski dialogów filmów historycznych okazały się fenomenalnym sposobem wzbogacania słownictwa i doskonalenia sprawności językowej. Poznawanie literatury w kontekście epoki bezsprzecznie przynosi najlepsze efekty w rozumieniu i utrwaleniu wiedzy. Profesor historii – pracownik IPN-u rozbudził u wielu zapał na pasjonujących lekcjach o Polsce. Na wszystkich spotkaniach stosujemy metodę zintegrowaną. Dla dorosłych organizujemy lekcje języka francuskiego oraz lekcje języka polskiego przy ścisłej współpracy ze stowarzyszeniem Communauté Franco-Polonaise z siedzibą w Bibliotece Polskiej. Podręczniki tworzy oraz selekcjonuje grono pedagogiczne według wspólnie przyjętych kryteriów :

 • Jakości zawartego w nich materiału.
 • Dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów za granicą.
 • Korelacji z wymogami egzaminacyjnymi szkoły francuskiej.

Patronat Centrum i Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Po wizycie prof. Miodunki w naszej szkole i późniejszym spotkaniu z panią dr Iwoną Janowską i panem dr Piotrem Horbatowskim na UJ przed ENP otwarły się nowe perspektywy. Objęcie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego patronatu nad szkołą jest wyrazem uznania dla wysiłków szkoły dążących w kierunku zapewnienia uczniom i młodzieży praktycznej, nowoczesnej i ciekawej edukacji o Polsce, jej historii i kulturze na wysokim poziomie. Objęcie szkoły patronatem daje szkole możliwość wykorzystywania olbrzymiego potencjału naukowego tej jednej z najlepszych polskich uczelni przy doskonaleniu programu nauczania i dostosowywaniu go do wymogów polskiej reformy oświatowej. Dzięki tej współpracy, nauczyciele szkoły korzystają z doświadczeń i wiedzy naukowców-praktyków zajmujących się od kilkudziesięciu lat między innymi tym, co jest główną troską i celem szkół polskich na całym świecie, jak skutecznie, nowocześnie i ciekawie uczyć języka polskiego i kultury polskiej na obczyźnie i jak wiedzę tę wkomponować w całokształt edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur. Dzięki współpracy szkoły z polską instytucją edukacyjną rodzice i uczniowie będą mogli mieć pewność, że przekazywane treści odpowiadają polskim programom nauczania minimalizując trudności po ewentualnym powrocie do Polski.

Uwaga! Świadectwa wszystkich szkół polonijnych (społecznych, punktów konsultacyjnych i innych) są dokumentem dodatkowym do zaświadczeń placówek edukacyjnych kraju pobytu.

 

 

Komentarze są wyłączone.